ࡱ>  !"#$%.'()*+,-4/012356Root Entry FpʰSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8pWordDocument=J Oh+'0  , 8 DPX`h ςSO~02012085SAdministrator Normal.dotmLOYO5@@nT9O@6&# @'@bo' Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NV (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.90980Table&Data WpsCustomData P KSKS=J] '{8t` L z($ h d DN _lςw>yOSOc[XTW NyDё{tfLRl ,{Nz ;`R ,{Nag :Nĉ_lςw>yOSOc[XTW~9{t cؚDёO(uHev 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Ǒ-l 00 0_lςw?e^T>yO~~-pN gRDё{tRl 00 0_lςww~"?eNyDё{tRl 00 0_lςww~:gsQW9{tRl 0I{ gsQĉ[ ~Tbw>yOSOc[XTW]\O[E 6R[,gRl0 ,{Nag _lςw>yOSOc[XTWNyDёN N{y NyDё /f1uw~SOi_hylQvё[c w>yOSO{t-N_N N{y w>ySO-N_ #[e (uNhQwN~>yOSOc[XTKf~WTN~>yOSOc[XTbQWvNyDё0 ,{ Nag NyDёv{tu_ Olz0~y{|Q~0lQ_f0ĉ{t vSR0 ,{Nz _/eVNhQ ,{Vag NyDё_/eVSbhQwN~>yOSOc[XTKf~WTN~>yOSOc[XTbQWSuvTy9(u/eQ Sb^D90OO[90Oߘ90W:W0W90WDe90N9NSvQN9(u0 ,{Nag NyDёvBlThQSgq 0_lςww~:gsQW9{tRl 0gbL0 ,{ Nz [ee_S z^ ,{mQag >yOSOc[XTW]\O1uw>ySO-N_L~~_U\bǏ?e^Ǒ-0YXb0bS bbc;NSO[e0 ,{Nag w>ySO-N_(W{ NT 9hnc@\ZQ~[[vWR~~Wb[eǑ-0YXb,{ Ne[e0 ,{kQag bc;NSO^S_wQYN NagN N Olz wQ grzbblN#NvR N lt~gePhQ Q萡{tTvcw6R^[U N wQ grz0ePhQv"R{t0O8h{TDN{t6R^ V wQYcO gR@b_{ve0NXTTNNb/gR N wQ gOl4~z6eT>yOODёvo}YU_ mQ MR Nt^Qe͑'YݏlU_ Ǐt^hb cBle\Lt^^bJTlQ:yINR O(urQo}Y N l_0lĉĉ[NSǑ- gRyvBlvvQNagN0 ,{]Nag NǑ- gRvsQvǑ-PhQ0lQ_bhpehQ0Ǒ-e_[8h0Oo`lQ_0(ubɋI{ cgq?e^Ǒ-vsQl_lĉ6R^ĉ[gbL0 ,{ASag [eǑ-vyv w>ySO-N_YXbw?e^Ǒ--N_bwSOňY-N_[eǑ- z^ nx[bc;NSO TUSTǑ-ёT w>ySO-N_Nbc;NSO~{T T fnxW gRcOve0yv0 gRBl08hhQ0Dё/eNTݏ~#NI{Q[0 ,{Vz {tL# ,{ASNag cgq R~{t0TSvQ#0vNMT vSR (WTsZP0RL#Rf0#Nnpf0 ,{ASNag w>ySO-N_v;NL# N #6R[NyDё{tRl 6R[{tAm z ĉDё{t N 6R[WR 9hnc@\ZQ~[[vWRS^w N 6RNyDё/eQ{Tz~Hevh V R:_{/eQ{t vcwNyDёO(u N c~Hevh[NyDё[e~HeċN mQ l_0lĉ0ĉzĉ[vvQNL#0 ,{AS Nag wSO@\OSOYv;NL# N c[w>ySO-N_6R[NyDё{tRl N [8hWRv^b@\ZQ~[[ N c[_U\~HeċN]\O V l_0lĉ0ĉzĉ[vvQNL#0 ,{ASVag wSO@\SO~NmYv;NL# N c[w>ySO-N_6R[NyDё{tRl N ~~NyDёt^^{6R N c[NyDёvcwhgT~HeċN]\O V l_0lĉ0ĉzĉ[vvQNL#0 ,{ASNag wSO@\O8h{-N_v;NL# N c[v^[8hNyDёt^^{T~Hevhv6R N [8hv^vcww,g~NyDёgbL c"R{tBlZP}YO8h{ N MTZP}Yw,g~NyDёvgbLv{0ߍ*ST~HeċNI{]\O V l_0lĉ0ĉzĉ[vvQNL#0 ,{ASmQag bc;NSOv;NL# N 9hncNyDёBl ZP}YvsQ]\O N c[NN#NyDёve8^gbL{t ĉO(uNyDё nxON>kN(u cgq"R{tBlZP}YNyO8h{ N 9hncl_lĉ0vsQ6R^TwSO@\vBl ZP}Yy{Y0~~]\O nxOW[hQ0z)R 0RgHeg V [cODevw['`0[te'`#0W[e[bT N!kt^4g^MR Nb Nt^^~HeċN N ɉcS"?e0[0SOI{蕄vvcwhg cBlcODe mQ l_0lĉ0ĉzĉ[vvQNINR0 ,{Nz {6RNgbL ,{ASNag NyDё{v6RNw"?eSt^^蕄{6R]\O Tek w>ySO-N_9hnc"?e蕄{6RBlT@\ZQ~O[[~g6R!kt^{ fnxWyvDё0 ,{ASkQag NyDёmS?e^Ǒ-Nyv 6R?e^Ǒ-{ nx[Ǒ-b__0{ NT Ol[eǑ- ~{Ǒ-T T cT Tۏ^/eN>ky0 ,{mQz ~HeċNNvcw ,{AS]Nag ~w"?eS[8hnxv~Hevh /f{gbL0~He{tS_U\~HeċNvOnc0 ,{NASag w>ySO-N_[NyDёvO(uT{t;mRۏLvcw _U\NyDё~HeċN]\O v^\~gNkt^6g^MRbwSO@\SO~NmY ċN~g\O:N Nt^^NyDё{[cv͑Onc0 ,{NASNag NyDёvO(uT{t^S_%NySO-N_#ʑ0 ,{NASVag ,gRlS^KNeweL0 PAGE 2  PAGE 1  "68:@HJP^ ` h j @ B ǹ|rh\OE;OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ 5KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJPJo(aJ KH\ PJaJ KH PJaJ KHPJo(aJ KHCJ,OJPJQJ o(^J aJ,CJ,OJPJQJ ^J aJ,CJ,OJPJQJ o(^J aJ,CJ,OJPJQJ ^J aJ,CJ,OJPJQJ o(^J aJ,B*phOJPJo(aJ OJPJo(aJ OJPJo(aJ B H L d f l p ÷wj`VNF:OJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ 5KH\OJPJo(aJ KH\B*phOJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ KHB*phOJ PJ o(aJ B*phOJ PJ o(aJ 5\OJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\ . 0 6  J L ɻwi[M?1OJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJPJo(aJ KH\OJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJPJo(aJ KH\OJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KH <>DFǹyocWI=1OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\_HOJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJPJo(aJ KH\OJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KHOJ PJ QJ o(^J aJ KH ,.jl$&,˿ukaWMC9OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KH,LNXxz:<f÷{ocWK?3OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\fh @B÷{ocWK?3OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\8: hjùzpf\RH>4OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ 5KH\OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\(*4~02<ùym`SG:B*phOJ PJ o(aJ OJPJo(aJ KH\B*phOJ PJ o(aJ B*phOJ PJ o(aJ OJPJo(aJ KH\B*phOJ PJ o(aJ B*phOJ PJ o(aJ OJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KHOJ PJ o(aJ KHOJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KH "$24>DFPlnprtȼ|tlYF3$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KHOJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJPJo(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJ PJ o(aJ KH\OJPJo(aJ KH\PJo(aJ KHPJo(aJ KHB*phOJ PJ o(aJ B*phOJ PJ o(aJ B*phOJ PJ o(aJ tvxz|~ƳzgTA.$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH ƳzgTA.$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH ƳzgTA.$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH ¯wmZPH@>o(0JCJo(aJ0JCJo(aJCJOJQJaJU$0JCJOJQJaJmHsHnHtHUCJOJQJaJ0JCJOJQJaJCJOJQJaJU0JCJo(aJ0JCJo(aJ0JCJo(aJCJOJQJaJU$0JCJOJQJaJmHsHnHtHUCJOJQJaJ0JCJOJQJaJCJOJQJaJU0JCJo(aJ$B*phOJPJQJ o(^JaJ KH"8:J` B f { dWDp`p dWDp`pd"XD2"YD2a$$1$ d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`pd"XD2"YD2a$$1$dDa$$dDa$$dDa$$dDa$$d a$$ 0 L >u dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`pd"XD2"YD2a$$1$ .l&Nzzo dWDp`p dWDp`p dWDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p dWDp`p dWDp`pd"XD2"YD2a$$1$ d1$WDp`p <h Bw dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`pdWDp`p dWDp`p &  4 666666q66 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJ aJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*)@ux2O2u Char CJ^JaJ*O!*eg Char^J2O12u w Char CJ^JaJ8OA8 yblFhe,g Char CJaJKH<OQ<~e,g CharCJOJQJ^JaJ,L@,egVD d^d:Z@r:~e,gCJOJQJ^JaJKHN@Nu w'a$$G$&dP 9r CJaJ< @<ua$$G$ 9r CJaJ.@.yblFhe,gCJaJhOhDefault8$7$1$H$1B*phCJOJQJ^JaJmH sH nHtH_H8@8 RQk=WD`CJPJLOLList ParagraphWD`^JaJx@xpQ?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[4"P)$Pi2Y Y Y Y { utzDASV { K..V3q4I \:jw d1$WDp`p d1$WDp`pd"XD2"YD2a$$1$ d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p d1$WDp`p dWDp`p *2 "$4Fnprt{vddd dWDp`p dWDp`p dWDp`pd"XD2"YD2a$$1$ dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`p dWDp`pd"XD2"YD2a$$1$ tvxz|~dddddddddddddddddd dWD@`dddddddddddddddd xvti dWD@` 9r h]h 9r 9r UDd@]@ 9r &`#$ 9r h`hh]h 9r 9r a$$VDd@^@ 9r &`#$ 9r &dP 9r 9r &dP 9r ;P. A!4#"4$%l2P0pm1D-w+ `s~@wb*5v ?TP @!dL!"g ";"g"Nq"xp$C[),+wS+]+-K?-P0<;122 2 V4%79<3>7A}hCDEGTG HbHZ~H~H J?)(E#6[GTyx2F?;x$U.N0BV7Z[pTF uYi{=Ford3"94jeQSj r%?Jhgb6tb|D[ X)m2{Ob-bS3&^#j4^O~'Du{<=JX%6A (]{{C) FC J&&&)( z0( * 3 ? !!@